Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti

‘Tasarruf Tedbirleri’ konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyet olduğu vurgulandı. Genelgeye göre; kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini gibi alım ya da yapım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil etmeyecek.

YENİ HİZMET BİNASI ALINMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak veya bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak. Ancak deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilmesi halinde, o hizmet için tahsis edilebilecek hazineye ait taşınmazın bulunmadığının belgelenmesinden sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan veya tahsis edilmiş olan yerlere yeni inşaat yapılabilecek. Hizmet binaları, kamu binaları standartları esas alınarak ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde gözden geçirilecek. İhtiyaç fazlası bina veya bölümleri, ihtiyacı olan kurumlara tahsis edilecek. Hizmet binası kiralamaları, belli bir takvim çerçevesinde sonlandırılacak. Yeni lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılanlar hariç mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak. Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedeller dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

3 YIL YENİ TAŞIT EDİNİLMEYECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, 3 yıl süreyle yeni taşıt edinilmeyecek. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecek. Mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde gözden geçirilecek. Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek, ihtiyaç fazlası taşıtlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilecek. Kamu taşıtlarının yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amacıyla kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi kaydıyla kamu alım garantisi kapsamında ilgili mevzuata göre elektrikli taşıt satın alınabilecek. Hizmet alımı suretiyle kullanılan mevcut taşıtlar, sözleşme süresi sonunda izin alınmadan yeniden kiralanmayacak. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan kullanılmayacak. Makam ve hizmetler hariç hibe dahil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanılmayacak.

MAKAM ARACINA KISITLAMA

Taşıt Kanunu kapsamındaki hizmetlere ve koruma altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecek. Bu kapsamda, en az kullanma süresi 5 yıl olmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na 10, bakanlara 1’er, genelkurmay başkanına 1, kuvvet komutanlarına 1’er, elçilik ve daimi delegeliklere yurt dışında bulunmadıkları sürece 1’er, daimi askeri temsilcilikler başkanlıklarına yurt dışında bulundukları sürece 1’er, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği’ne 1, valilere 1’er, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanlarına ve 1’er makam aracı tahsis edilecek. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı ve rektörlere de 1’er makam aracı tahsis edilecek. Belediye başkanları ve belediyelerde genel sekreterler ve genel müdürler işe geliş gidişlerinde hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya station vagon tipi taşıtlardan yararlanabilecek. Ayrıca bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

RESMİ ARAÇLAR ÖZEL İŞTE KULLANILMAYACAK

Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç hiçbir makama arazi, binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek. İl dışı görevlere zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmeyecek. Hizmet aracı olarak kullanılan taşıtlar, resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın ve mümkün olduğu ölçüde güzergah birleştirmesi yapılarak kullanılacak. Bu taşıtlar; özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecek. Makam aracı olarak tahsis olunan taşıtlar hariç, bütün taşıtlarda ‘Resmi hizmete mahsustur’ ibaresi yer alacak.

CEP TELEFONUNA KISITLAMA

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu haller ile güvenlik, istihbarat, askeri ve uluslararası ilişkiler maksatlı milletler arası görüşmelere açılacak telefonlar, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda bakan, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı, diğer idarelerde üst yönetici tarafından belirlenecek. Cep telefonları sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler ve belediye başkanları ile hizmet gereksinimi dikkate alınarak belirlenen pozisyon ve görevlerde bulunanlar ile belediyelerde genel sekreterler ve genel müdürler ile sınırlı olmak üzere bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda bakan, belediyelerde belediye başkanı, diğer idarelerde üst yönetici tarafından belirlenen makamlar için tahsis edilebilecek. Bu şekilde cep telefonu tahsis edilen makamların listesi bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer idareler bakımından Cumhurbaşkanlığı’na, belediyeler bakımından ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilecek. Bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından; cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek.

ORGANİZASYONLAR UZAKTAN ERİŞİMLE YAPILACAK

Kamu kurum ve kuruluşları, elektronik tebligat sistemlerini kullanacak. Tüm yazışmaların elektronik bilgi yönetim sistemi üzerinden yapılması sağlanacak. Elektronik bilgi yönetim sistemleri üzerinden yapılan resmi yazışmalar ayrıca posta ile gönderilmeyecek. Kurum arşivleri elektronik bilgi yönetim sistemlerine taşınacak ve bunu müteakip fiziki arşiv tutulmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetlerinin uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esas olacak. Söz konusu faaliyetlerin yüz yüze yapılmasının zorunluluk arz ettiği durumlarda kamu tesisleri kullanılacak, bu faaliyetler mümkün olduğunca kamu personeli tarafından yürütülecek, görev süresi ve görevli sayısı asgari seviyede tutulacak. Zorunlu hallerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmeler, başlangıç ödeneğini aşmamak kaydıyla, görevin süresi ve görevli sayısı en az seviyede tutularak onayı ile yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışı temsilcilikleri uhdesindeki hizmet sunumu ihtiyacını gözetecek ve görevlendireceği personel sayısını asgari seviyede tutmaya özen gösterecek. Bu kapsamda mümkün olduğu ölçüde bir kamu kurum ve kuruluşunun yurt dışında görevlendirdiği temsilci/temsilciler, o temsilcilikte diğer kurum ve kuruluşlara ait görevleri de yerine getirebilecek.

GÜNLÜK GAZETE ALIMI YAPILMAYACAK

İdareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak. Bastırılması zorunlu diğer dokümanlar ise ihtiyaç sayısı kadar ve ekonomik malzeme kullanılarak bastırılabilecek. Günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında kağıt kullanımı en aza indirilecek, rapor, bilgi notu ve benzeri dokümanların hazırlanması ve dağıtımı elektronik ortamda yapılacak. 3 yıl süreyle büro malzemesi, makine ve teçhizat, tefrişat, bilgisayar ve donanımı ile benzeri demirbaş alımı yapılmayacak. Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak. Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından gönderilecek tebrik ve kutlama mesajları elektronik ortamda gönderilecek, ajanda, takvim, plaket, hatıra, hediye, eşantiyon ve benzeri malzemelerin alım, basım ve dağıtımı yapılmayacak. Kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecek.

İZİNLER 3 YIL İÇİNDE KULLANDIRILACAK

Mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak, bu personel hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilecek ve atıl personel oluşmasına izin verilmeyecek. Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. İşçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içerisinde kullandırılacak. Ayrıca, önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık ücretli izin süreleri, yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde 3 yıl içerisinde kullandırılacak. Genel aydınlatmada LED dönüşümü ve diğer tasarruf sağlayıcı tedbirler uygulamaya geçirilecek. Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini artıran uygulamalar geliştirilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması hususunda gayret gösterilecek. Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç; kamu kurum ve kuruluşlarınca toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmeti sonlandırılacak. Toplu taşıma olmayan yerlerde personel servis hizmetinde en etkin ve ekonomik yöntemler tercih edilecek.

DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMAYACAK

Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar dışında, mesleki kuruluş veya derneklere üye olunmayacak. Uluslararası kuruluşlara mevcut üyelikler gözden geçirilerek kurumların faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamayanlar sonlandırılacak. Kamu kurum ve kuruluşları, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla ihtiyaç duyulan araştırma, geliştirme, eğitim ve benzeri ihtiyaçlarını öncelikle kendi personeli veya ilgili diğer kurumların bilgi ve tecrübe sahibi personelinden faydalanarak karşılayacak, zorunlu olmadıkça danışmanlık hizmeti satın almayacaklar. Ekonomik değeri olan atıklar, bedeli karşılığında ilgili mevzuatına göre düzenli olarak değerlendirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir